Rijksoverheid en Rijkswaterstaat
  • De Rijksoverheid schrijft het nationale beleid, treft landelijke maatregelen en stelt de normen voor waterveiligheid van de primaire waterkeringen. Deze verantwoordelijkheden zijn ondergebracht in een ministerie.
  • Het ministerie wordt in zijn taken ondersteunt door Rijkswaterstaat (RWS). Ook is RWS verantwoordelijk voor de kustlijnzorg, het beheer van grote wateren, zoals de zee en de (grote) rivieren. RWS waarschuwt de verantwoordelijke overheden voor hoogwater of storm op zee en onderhoudt dijken, dammen, stuwen en stormvloedkeringen
Provincies, waterschappen en STOWA
  • De Provincies stellen normen voor regionale keringen en zijn ruimtelijke regisseur in de brede zin.
  • De waterschappen zorgen voor de waterveiligheid. De grenzen van het beheergebied van de waterschappen zijn voornamelijk gebaseerd op de natuurlijke waterlopen. Naast waterveiligheid zijn de waterschappen verantwoordelijk voor voldoende en schoon water in hun gebied inclusief het zuiveren van afvalwater. De kennisatlas beperkt zich tot de waterveiligheidsverantwoordelijkheden van de waterschappen. Denk aan het beheer en onderhoud van de waterkeringen langs de rivieren en de regionale waterkeringen.
  • STOWA is het kenniscentrum van de waterbeheerders. Het ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. STOWA is een onderzoeksbureau in dienst van- en bekostigd door de waterschappen
Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW)

RWS en STOWA werken samen in het Programma Instandhouding Waterkeringen (PIW). Het gezamenlijke, landelijke programma is in 2004 gestart, voor het professionaliseren en in stand houden van onze waterkeringen. Het is een van de vele programma’s die STOWA in samenwerking met RWS uitvoert.

Gremia in het netwerk waterveiligheid

De gremia in de atlas zijn netwerksamenwerkingen, gevormd uit deskundigen vanuit kennisinstituten, marktpartijen, Rijkswaterstaat en waterschappen. Met elkaar zorgen zij voor de waterveiligheid van Nederland.